Sekcijski del 3: Sekcija Č (25. 9. 2020)

konference Inovativna uporaba IKT v visokem šolstvu: izzivi in priložnosti

Različne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja študentk in študentov na daljavo – poskus goljufanja kot (ne)obvladljiv izziv?

Avtorji:
Brigita Kacjan

Institucija zaposlitve:
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

Povzetek prispevka:
Preverjanje in ocenjevanje znanja na daljavo je v izrednih razmerah, kot je to (bila) t. i. korona kriza, velik izziv za vsako izvajalko in vsakega izvajalca šolskega ali študijskega predmeta, saj so predmeti zelo različni in različne morajo biti tudi oblike preverjanja in ocenjevanja. V tem kontekstu velja izpostaviti, da je v naravi človeka, da večinoma poskuša s čim manjšim vložkom energije doseči največji možni dobiček. V izobraževalni sferi se ta ekonomično-praktična narava najbolj izrazito pokaže pri preverjanju in ocenjevanju znanja, naj bo to v osnovni, srednji šoli ali na univerzi. Poenostavljeno temu rečemo »poskusi goljufanja«. Medtem ko nekateri učeči vseh stopenj poskušajo goljufati, jim učno osebje vseh stopenj to poskuša preprečiti. Prispevek se bo osredotočil na perspektivo izvajalk in izvajalcev študijskih predmetov na univerzitetni ravni izobraževanja. Predstavljene bodo izbrane možnostih preverjanja znanja študentk in študentov na daljavo, rezultati analize njihovih prednosti in slabosti in možnosti izvajalk in izvajalcev študijskih predmetov, da bi preprečili poskuse goljufanja. Prispevek bo poskusil odgovoriti na vprašanje, ali je preprečevanje goljufanja pri oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo obvladljiv ali neobvladljiv izziv za izvajalke in izvajalce študijskih predmetov in izpitov.

Ključne besede:
poskus goljufanja; oblike preverjanja in ocenjevanja na daljavo; IKT

Od študije primera do reševanja primera – od analize problema do idejne zasnove v podjetju z uporabo metode Design Thinking

Avtorji:
Zdenko Deželak, Simona Sternad Zabukovšek, Samo Bobek, Uros Zabukovšek

Institucija zaposlitve:
Univerza v Mariboru Ekonomsko-poslovna fakulteta

Povzetek prispevka:
Velik izziv študijskih programov poslovnih ved je zagotavljanje praktičnih znanj. V ta namen se po navadi uporabljajo različice metode študije/analize primerov. Učenje reševanja problemov v okolju podjetij pa nauči študente, kako naj izvedejo analizo problema in idejno zasnovo rešitve. V ta namen je mogoče uporabiti metodo Design Thinking (DT), se uporablja za iskanje in oblikovanje rešitev za probleme v poslovnih okoljih - podjetjih. Metoda omogoča reševanje poslovnih problemov v podjetjih s poglobljenim razumevanjem težav in potreb različnih sodelujočih. Probleme rešujejo interdisciplinarne ekipe, ki obravnavajo problem z različnih zornih kotov. V okviru študija e-poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti smo metodo uporabili pri poučevanju - za obravnavo primerov (situacij v podjetjih). V preteklosti smo to tematiko najprej predstavili v predavalnici. Kasneje, ko je Univerza v Mariboru postala članica združenja SAP Universtiy Alliances so to tematiko v obliki enodnevne delavnice na fakulteti izvedli strokovnjaki s podjetja SAP Slovenija. Vendar smo ugotovili, da bi bilo bolje, da bi študentje reševali realen izziv s prakse, zato smo se povezali s podjetjem Cimos d. d.- »Kako pridobiti najboljše kandidate za delo v podjetju Cimos«, ki so pripravili realni izziv, podjetjem Actual I.T., ki je predstavilo informacijsko rešitev SAP Success Factors, na kateri bi lahko temeljila prototipna rešitev in podjetje SAP Slovenija, ki je izvedlo delavnico DT. V prispevku bo predstavljeno, kako je potekala izvedba DT delavnice v podjetju Cimos.

Ključne besede:
aktivno učenje, SAP, Design Thinking

Elektronsko preverjanje znanja na daljavo

Avtorji:
Marjan Krašna, Igor Pesek

Institucija zaposlitve:
Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Povzetek prispevka:
Izobraževanje na daljavo ni nekaj novega in se izvaja že stoletja. V slovenskem prostoru do pojava pandemije vseobsežnega izobraževanja na daljavo nismo imeli. Pandemija je povzročila, da se je v kratkem času celotna izobraževalna sfera preselila v virtualno okolje. Predavanja in posredovanje gradiv predstavlja lažji del izobraževanja na daljavo, težji del je preverjanje znanja, saj poleg tehničnih izzivov predstavlja tudi vsebinske izzive. Ustno preverjanje je najlažje prenesti v virtualno okolje, je pa časovno potratno in pri večjih skupinah pomeni veliko obremenitev za učitelja in učečega. Pisna preverjanja pa je težko izvesti na daljavo. Naše izkušnje, kažejo, da je elektronsko preverjanje možno kakovostno izvesti, seveda ob določenih predpostavkah in prilagoditvah, ki zahtevajo več miselnega napora pri načrtovanju ter spretnosti in znanja pri izvedbi. Na primeru seminarske naloge bomo prikazali, kako nam spletna učilnica omogoča izdelavo individualiziranih kvizov, medvrstniško ocenjevanje doda vključenost študentov v ocenjevalni postopek in zagovor omogoči potrditev avtorstva.

Ključne besede:
IKT, izobraževanje, preverjanje znanja, e-izpit

SIZiF – i-Sistem Izpitov na Zdravstveni Fakulteti

Avtorji:
Miha Fošnarič1, Samo Penič2

Institucija zaposlitve:
1Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta
2Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

Povzetek prispevka:
SIZiF je sistem za izdelavo, razpoznavo in oceno pisnih preizkusov znanja, ki ga uporabljamo na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Omogoča sestavljanje in urejanje izpitnih pol ter avtomatsko ocenjevanje in objavo študentskih izdelkov. S SIZiF-om sestavimo za vsakega študenta unikatno polo z vprašanji in ponujenimi odgovori. Tudi, če študentje rešujejo isti vsebinski nabor nalog, sistem premeša vrstni red nalog in ponujenih odgovorov. Unikatne pole z vprašanji natisnemo in razdelimo med študente. Ko študenti odpišejo, pole pošljemo skozi optični čitalnik, ki slike pol pošlje strežniku. Ta oceni izdelke in jih poveže s študenti. SIZiF je nastal in se razvija na podlagi lastnega znanja in izkušenj. Vsa programska oprema je odprtokodna. Programska koda je napisana v jeziku Python. Uporabnik ureja preizkuse znanja v spletnem vmesniku preko varnega protokola HTTPS. Spletna stran je zgrajena v spletnem okvirju Django. SIZiF ima svoj označevalni jezik za sestavljanje nalog. Sistem od leta 2018 uspešno uporabljamo za preizkuse znanja pri šestih predmetih, sestavili in obdelali smo več kot tisoč izpitnih pol študentov. Predstavili bomo zgradbo sistema, proces izvedbe preizkusa znanja ter izkušnje s sistemom v praksi.

Ključne besede:
avtomatsko ocenjevanje, avtomatska generacija pisnih izpitov, optična razpoznava

  • Projekt Digitalna UL in Didakt.UM
  • Kontakt: ikt-projekti@uni-lj.si