Sekcijski del 4: Sekcija B (25. 9. 2020)

konference Inovativna uporaba IKT v visokem šolstvu: izzivi in priložnosti

Učenje osnov didaktike matematike ob spletnem okolju Mahara

Avtorji:
Adrijana Mastnak, Zlatan Magajna

Institucija zaposlitve:
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

Povzetek prispevka:
Razvoj digitalne tehnologije kaže vedno večji vpliv tudi na vpeljavo sprememb in inovacij na pedagoško-didaktičnem področju. Pojavlja se raba pojma inovativni pouk, inovativna pedagogika, ki je usmerjena v poučevanje z rabo IKT in vključuje nekatere sodobne učne pristope, to je učenje z raziskovanjem, obrnjeno, izkustveno in sodelovalno učenje. Eden izmed temeljnih ciljev izobraževanja bodočih učiteljev matematike je sprememba paradigme, torej zahteven premik od na transmisiji temelječih subjektivnih teorij učenja in poučevanja k sodobnejšemu in strokovno ustreznejšemu razumevanju pouka, kar seveda spremlja premik v razumevanju vloge učitelja v razredu. Ta premik smo želeli doseči s pilotsko posodobitvijo predmeta Osnove didaktike matematike, ki ga obiskujejo študenti 2. letnika dvopredmetnega študija matematike. Glavni cilji posodobitve so bili, da bi z uporabo IKT sredstev presegli objektivne omejitve pri izvajanju analiz in diskusij, izboljšali komunikacijo med udeleženci učnega procesa ter spodbudili študente k razvoju višjih miselnih procesov in s tem izboljšali kvaliteto izvedbe celotnega predmeta. Za namen dosege ciljev smo izdelali kompleks povezanih e-listovnikov v spletnem sodelovalnem okolju Mahara, v katerega smo vključili 29 študentov, ki so obiskovali predmet Osnove didaktike matematike. Študenti so po zaključku izvedbe predmeta izpolnili anketni vprašalnik. Ugotovili smo, da nam je uporaba Mahare pri predmetu pomagala pri izboljšanju komunikacije med udeleženci ter povečala vključenost študentov v učni proces. Prav tako smo uspeli izboljšati kvaliteto analiz simulacij in bolj ozavestiti študente o pojavih pri poučevanju. Veliko smo izvedeli o subjektivnih teorijah študentov, medtem ko ravni refleksije nismo uspeli izboljšati do te stopnje, da bi študenti presegli začete subjektivne teorije o poučevanju.

Ključne besede:
e-listovnik Mahara, obrnjeno učenje, sodelovalno učenje, subjektivne teorije o poučevanju matematike

Potencialna uporaba e-Lifesaver orodja za učenje temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe v učnem e-okolju Moodle

Avtorji:
Nino Fijačko1, Leona Cilar1, Lucija Gosak1, Gregor Štiglic1,3, Matej Strnad2, Pavel Skok2

Institucija zaposlitve:
1Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede
2Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta, 3Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Povzetek prispevka:
Učno e-okolje Moodle se s strani izvajalcev pedagoškega procesa na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede redno uporablja pri izobraževanju temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe vendar le v okrnjeni obliki. V večini primerov se uporablja zgolj za komunikacijo med študenti in izvajalci pedagoškega procesa ter za podajanje vsebin v različnih e-oblikah, kjer prevladujejo Power Point prosojnice. Vendar pa učno e-okolje Moodle z dodatnimi vtičniki izvajalcem pedagoškega procesa ponuja mnogo več načinov za posredovanje novega znanja in veščin iz omenjenega področja. Vsebina temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe je sama po sebi za študente zelo atraktivna zato je dodajanje novih didaktičnih pristopov vprašljivo. Po drugi strani pa najnovejše smernice na tem področju težijo k temu. Britansko združenje za reanimacijo je zaradi povpraševanja po učenju temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe v učnih e-okoljih v mesecu maju 2020 izdalo storitev E-Livesaver, ki se lahko v obliki SCORM paketa naloži v samo učno e-okolje Moodle in omogoča predstavitev multimedijskih vsebin temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe ter izvajalcem pedagoškega procesa predstavlja orodje za sprotno ocenjevanje. E-Livesaver vključuje realistično posnete scenarije, ki uporabnike po vnaprej zastavljenih korakih vodijo skozi temeljne postopke oživljanja odrasle osebe in didaktične pristope v obliki igrifikacije, ki uporabnika spodbujajo k reševanju zdravstvenega problema. V prihodnosti je potrebno storitev E-Livesaver testirati s strani izvajalcev pedagoškega procesa kot potencialni didaktični dodatek pri posredovanju vsebin temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe in preučiti morebitne nove učne izide. Ovire, ki jih avtorji v tej fazi zaznavamo se pojavljajo v obliki jezikovnih, organizacijskih in tehničnih barier. Storitev E-Livesaver predstavlja novost na področju e-učenja temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe in posledično postavlja številna vprašanja o morebitni uporabi v visokošolskem izobraževanju temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe.

Ključne besede:
e-učenje, Moodle, E-Lifesaver, temeljni postopki oživljanja odrasle osebe

IKT kot dobrodošlo dopolnilo klasičnim predavanjem – izkušnje na področju slovenistike

Avtorji:
Irena Stramljič Breznik

Institucija zaposlitve:
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

Povzetek prispevka:
Razvoj novih tehnologij, s katerih uporabo trenutne generacije mladih odraščajo, spodbuja k premisleku o njihovi funkcionali uporabi na vseh nivojih izobraževanja, še posebej na univerzitetnem, ki profilira bodoče profesorje različnih specialnosti za delo v osnovnih in srednjih šolah. Prispevek predstavlja avtoričino izkušnjo pri sodelovanju s Centrom za podporo poučevanju UM ob pripravi gradiv za samostojno delo študentov v spletni učilnici pri jezikoslovnem predmetu s področja slovenistike, s katerim so utrjevali znanje, pridobljeno na klasičnih predavanjih. Odgovori študentov iz ovrednotenja, ki so ga opravili po tako zastavljenem delu, ponujajo vpogled v prednosti in pomanjkljivosti takega dela ter veliko koristnih smernic tako za pripravljavca gradiv kot študente. Bistvena vrednost takega pristopa je, da študenti v univerzitetnem izobraževanju pridobijo izkušnje z uporabo IKT in se zavedajo njihovih prednosti in omejitev na različnih predmetnih področjih. Tovrstna študijska izkušnja jih pripravlja na lažje soočenje s tovrstnimi izzivi na samostojni karierni poti.

Ključne besede:
spletna učilnica, kvizi, slovenistika, jezikoslovje

Sodelovalno učenje in sprotno preverjanje znanja študentov na II. stopnji

Avtorji:
Tatjana Kozjek

Institucija zaposlitve:
Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo

Povzetek prispevka:
Predstavljene bodo izkušnje z uvedbo informacijsko-komunikacijske tehnologije za sodelovalno učenje in samostojno delo študentov na II. stopnji študija. Poudarek bo dan tudi izkušnjam in učinkovitosti sprotnega preverjanja znanja študentov z uporabo kvizov ter preverjanja razumevanja snovi in spodbujanja študentov k diskusiji in sodelovanju na podlagi glasovnega sistema. Pilotna posodobitev predmeta je bila izvedena v okviru projekta Digitalna Univerza, saj je bilo vsebin pri predmetu, ki se je izvajal v strnjeni obliki (blok) veliko, želelo pa se je zagotoviti kar najboljšo razumljivost ter lažje osvajanje snovi. Cilji, ki so bili s posodobitvijo doseženi, so bili: predavanja pri predmetu posodobiti s filmi, animacijami in interaktivnimi vsebinami; pripraviti e-učilnico in vanjo naložiti vsebine s študijami primerov v pisni ali video obliki za samostojno delo študentov oz. pripravo na predavanja in seminarje ter tako študentom omogočiti lažje osvajanje snovi; pripraviti seznam vprašanj in v e-učilnici objaviti kviz za dodatno samostojno preverjanje osvojenega znanja (SAMR: ZAMENJAVA); v učilnici uporabiti glasovni sistem (ARS – Audience Response System), s katerim bi se preverilo razumevanje snovi iz e-učilnice in študente spodbudilo k diskusiji in sodelovanju (SAMR: NADGRADNJA).

Ključne besede:
kombinirano učenje, frontalni pouk, sodelovalno učenje, obrnjeno učenje

  • Projekt Digitalna UL in Didakt.UM
  • Kontakt: ikt-projekti@uni-lj.si