Sekcijski del 3: Sekcija B (25. 9. 2020)

konference Inovativna uporaba IKT v visokem šolstvu: izzivi in priložnosti

Razvoj delavnic za inovativno uporabo IKT v pedagoškem procesu v povezavi z modelom Evropskega okvirja digitalnih kompetenc izobraževalcev

Avtorji:
Vesna Ferk Savec, Mateja Bevčič, Tadeja Nemanič, Jože Rugelj, Ana Žabkar Šalić in Sanja Jedrinović

Institucija zaposlitve:
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

Povzetek prispevka:
V evropskem izobraževalnem prostoru je bil leta 2017 usklajen okvir Evropskih digitalnih kompetenc za izobraževalce (DigCompEdu), ki obsega šest temeljnih področij na katere je razporejenih 22 ključnih kompetenc, ki jih je smiselno v povezavi z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) vključevati v izobraževalni proces na vseh ravneh izobraževanja. V okviru projekta Digitalna UL smo zato pri snovanju podpornih aktivnosti za visokošolske učitelje in sodelavce Univerze v Ljubljani (UL) razvili 39 delavnic, ki spodbujajo razvoj kompetenc na vseh šestih področjih. Pri zasnovi delavnic smo uporabili tudi 6-stopenjski model napredovanja po DigCompEdu (ravni od A1 do C2). Aktivnosti udeležencev so tako temeljile na premišljeno izbranih taksonomskih stopnjah v povezavi z izkušnjami udeležencev pri izvajanju lastnega pedagoškega dela: ogled različnih videoposnetkov in pdf gradiv (raven A1, N=167), ogled interaktivnih H5P gradiv (raven A2, N=206), reševanje interaktivnih vodičev za delo z različno IKT (raven B1, N=249), reševanje kvizov, adaptivnih učnih gradiv, izbira orodij in ustvarjanje lastnih gradiv (raven B2, N=41), samorefleksija lastne uporabe IKT ter izmenjava idej in znanj (raven C1, N=64), sodelovalno ustvarjanje znanja ter zasnova redefiniranih študijskih aktivnosti (raven C2, N=45). Delavnic se je skupno udeležilo 837 visokošolskih učiteljev in sodelavcev iz 26 članic UL, ki so v evalvaciji delavnic izpostavili predvsem uporabnost vsebin in pridobivanje idej za uporabo IKT pri lastnem pedagoškem delu. Delavnice so bile na osnovi sprotnih povratnih informacij udeležencev že sproti nadgrajevane, tako da bi čim bolje upoštevale izražene potrebe udeležencev. Za prihodnje ostaja predvsem dodajanje več primerov uporabe IKT na različnih predmetnih področjih.

Ključne besede:
delavnice stalnega strokovnega spopolnjevanja, inovativna uporaba IKT v pedagoškem procesu, visokošolsko izobraževanje, DigCompEdu

Delavnice s področja digitalni viri Evropskega okvirja digitalnih kompetenc izobraževalcev

Avtorji:
Tadeja Nemanič, Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Ana Žabkar Šalić in Vesna Ferk Savec

Institucija zaposlitve:
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

Povzetek prispevka:
Eno izmed šestih temeljnih področij, ki jih naslavlja Evropski okvir digitalnih kompetenc za izobraževalce (DigCompEdu) je področje Digitalni viri. Področje zajema naslednje kompetence: Izbiranje digitalnih virov, Izdelovanje in poustvarjanje digitalnih virov, Upravljanje, zaščita in deljenje digitalnih virov. V sklopu področja Digitalni viri smo v projektu Digitalna UL razvili 21 delavnic, katerih se je udeležilo 814 udeležencev. Aktivnosti v sklopu delavnic so omogočile udeležencem napredovanje po 6-stopenjskem modelu napredovanja po DigCompEdu. Na ravni A2 so bile aktivnosti predvsem povezane s spodbujanjem zavedanja in osnovne rabe IKT za iskanje virov za izobraževanje na splošno znanih izobraževalnih platformah. Na ravni B1 so aktivnosti spodbujale predvsem prepoznavanje, vrednotenje in deljenje različnih digitalnih virov za uporabo v pedagoškem procesu, razmislek o izbiranju virov glede na potrebe študentov in upoštevanja avtorskih pravic glede uporabe digitalni virov. Na ravni C1 pa so bile aktivnosti predvsem povezane z izdelavo in poustvarjanjem naprednejših učnih gradiv za spodbujanje različnih inovativnih učnih pristopov. V evalvaciji delavnic s področja digitalnih virov so udeleženci izpostavili, da so digitalni viri, vključeni v delavnice, relevantni za visokošolski študij in izobraževanje odraslih, saj vsebujejo aktualne vsebine, ki omogočajo izboljšanje kakovosti študijskega procesa. Udeleženci so izpostavili predvsem ustreznost učnih gradiv v obliki vodičev korak za korakom, za katere pa si bi želeli tudi PDF gradivo. Prav tako so omenili tudi tuje vire, ki niso dostopni v slovenskem jeziku. Tako bomo v prihodnje že ustvarjene digitalne vire pripravili še v PDF obliki in omogočili prevod tujih virov v slovenski jezik ter pri tem upoštevali avtorske pravice in pravice za deljenje digitalnih virov.

Ključne besede:
delavnice stalnega strokovnega spopolnjevanja, inovativna uporaba IKT v pedagoškem procesu, visokošolsko izobraževanje, področje Digitalni viri po DigCompEdu

Delavnice s področja poučevanja in učenja Evropskega okvirja digitalnih kompetenc izobraževalcev

Avtorji:
Ana Žabkar Šalić, Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič in Vesna Ferk Savec

Institucija zaposlitve:
Univerza v Ljubjani Pedagoška fakulteta

Povzetek prispevka:
Eno izmed šestih temeljnih področij, ki jih naslavljanja Evropski okvir digitalnih kompetenc za izobraževalce (DigCompEdu), je področje poučevanje in učenje. Področje zajema naslednje kompetence: poučevanje, vodenje, sodelovalno učenje in samoregulativno učenje. V sklopu področja poučevanje in učenje smo v projektu Digitalna UL razvili 18 delavnic, ki se jih je udeležilo 735 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Aktivnosti v sklopu delavnic so omogočile udeležencem napredovanje po 6-stopenjskem modelu napredovanja po DigCompEdu. Na ravni A2 so bile aktivnosti predvsem povezane s spodbujanjem razmisleka učiteljev o aktivnostih v lastni pedagoški praksi, ki bi pri študentih spodbujale samoregulativno učenje, predvsem v okviru delavnic, namenjenim vključevanju elementov iger v pedagoški proces. Na ravni B2 so aktivnosti spodbujale namensko rabo interaktivnih večpredstavnih učnih gradiv, interaktivnih videoposnetkov, interaktivnih predstavitev in adaptivnih interaktivnih učnih gradiv za izboljšanje pedagoških pristopov, namensko načrtovanje študijskih aktivnosti v spletnih učnih okoljih, uporabo različnih elementov iger, ki učitelju omogočajo spremljanje vedenja študentov in jim omogočajo lažje vodenje učnega procesa ter namensko rabo interaktivnih učnih gradiv in načrtovanje študijskih aktivnosti, ki vključujejo projektno učno delo in problemsko učenje. Na ravni C1 pa so bile aktivnosti predvsem povezane s spodbujanjem razmisleka o načrtovanju in pripravi sodelovalnih študijskih aktivnosti z uporabo IKT, načrtovanje in pripravo projektnih in problemskih sodelovalnih študijskih aktivnosti z uporabo IKT, ki bo pri študentih spodbujala višje kognitivne procese in na višjih taksonomskih stopnjah, ter uporabo različne IKT za medvrstniško vrednotenje in podporo samoregulativnemu in sodelovalnemu učenju. V evalvaciji delavnic s področja poučevanja in učenja so udeleženci izpostavili uporabnost spletnega tečaja, ki je univerzitetnim učiteljem prinesel nova znanja, učitelji so spoznali različne nove IKT in izpostavili dobro primerjavo funkcionalnosti predstavljenih IKT. Želeli bi si tudi vsebine, povezane z motiviranjem skupinskega dela in vrednotenja sodelovalnega učenja, tako bomo v prihodnje delavnice nadgradili še z omenjenima vidikoma na sodelovalno učenje, predvsem v povezavi s projektnim in problemskih delom.

Ključne besede:
delavnice stalnega strokovnega spopolnjevanja, inovativna uporaba IKT v pedagoškem procesu, visokošolsko izobraževanje, področje poučevanje in učenje po DigCompEdu

Delavnice s področja vrednotenja Evropskega okvirja digitalnih kompetenc izobraževalcev

Avtorji:
Mateja Bevčič, Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič, Ana Žabkar Šalić in Vesna Ferk Savec

Institucija zaposlitve:
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

Povzetek prispevka:
Eno izmed šestih temeljnih področij, ki jih naslavljanja Evropskih digitalnih kompetenc za izobraževalce (DigCompEdu) je področje Vrednotenje. Področje zajema naslednje kompetence: strategije vrednotenja, analiza dokazov ter povratne informacije in načrtovanje. V sklopu področja Vrednotenje smo v projektu Digitalna UL razvili 16 delavnic, katerih se je udeležilo 615 udeležencev. Za spremljanje napredka udeležencev smo uporabili 6-stopenjski model napredovanja po DigCompEdu. Pri tem so bili izdelki udeležencev pregledani s strani dveh avtorjev prispevka ob uporabi kategorizacije temelječe na 6-stopenjskem modelu, pri čemer je bila zagotovljena veljavnost in zanesljivost kategorizacije. Na ravni A2 so bile aktivnosti predvsem povezane z uporabo interaktivnih in adaptivnih učnih gradiv za pregled napredka študentov, na podlagi katerega nudimo povratne informacije in nasvete, na ravni B1 z uporabo elementov igrifikacije in iger za formativno in sumativno spremljanje in preverjanje znanja študentov ter z uporabo IKT za vrednotenje znanja ob uporabi inovativnih učnih pristopov in zagotavljanje povratnih informacij, na ravni B2 z uporabo interaktivnih učnih gradiv za formativno spremljanje znanja študentov, razmislekom o uporabi omenjenih gradiv za vrednotenje zastavljenih učnih ciljev ter s pridobivanjem pravočasnih povratnih informacij o napredku študentov z različnimi oblikami vrednotenja inovativnih učnih pristopov, na ravni C1 pa s kritičnim razmislekom o lastni rabi IKT za vrednotenje znanja študentov ter o tem, katere strategije poučevanja so uspešne za katere študente ter temu primerno prilagajanje lastnih strategij poučevanja z uporabo IKT. V evalvaciji delavnic s področja Vrednotenje so udeleženci izpostavili predvsem aktualno in koristno vsebino ter uporabna znanja, nekatere je motilo preveč gradiv, prav tako pa so pogrešali bolj praktične vodiče. V prihodnje bomo tako delavnico nadgradili z bolj praktičnimi vodiči, konkretnimi primeri iz prakse, povezanimi s pedagoškim procesom, ki bodo visokošolskim učiteljem v pomoč pri vrednotenju znanja.

Ključne besede:
delavnice stalnega strokovnega spopolnjevanja, inovativna uporaba IKT v pedagoškem procesu, visokošolsko izobraževanje, področje Vrednotenje po DigCompEdu

Interactive Course for Control Theory – An example of ICT in higher engineering education

Avtorji:
Primož Podržaj, Miha Finžgar

Institucija zaposlitve:
Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana

Povzetek prispevka:
Control theory related subjects are, in general, considered to be very challenging to comprehend by higher education students. To overcome this issue, a decision was made to develop an innovative course within the Erasmus+ Key Action 2: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices programme. The ongoing project Interactive Course for Control Theory (ICCT) is being carried out by higher education institutions from Slovenia, Hungary, Italy, and Croatia. ICCT aims to offer students as well as educators various topics from control theory presented in a modern (digital) as well as in a traditional (textbook) form. The former relates to the online interactive platform consisting of examples, exams, and FAQs written in Python (open source programming language) and the latter is mainly intended to explain the underlying theory in detail. It is expected that the inclusion of our course into day-to-day teaching (and learning) will improve the students’ learning experience in control theory related subjects.

Ključne besede:
control theory, ICT, digital teaching/learning tool

  • Projekt Digitalna UL in Didakt.UM
  • Kontakt: ikt-projekti@uni-lj.si