Sekcijski del 1: Sekcija B (24. 9. 2020)

konference Inovativna uporaba IKT v visokem šolstvu: izzivi in priložnosti

Didaktična podpora pri uporabi IKT v sklopu študija na daljavo na Univerzi v Ljubljani

Avtorji:
Sanja Jedrinović, Vesna Ferk Savec, Tadeja Nemanič, Jože Rugelj, Ana Žabkar Šalić in Janez Vogrinc

Institucija zaposlitve:
Univerza v Ljubjani Pedagoška fakulteta

Povzetek prispevka:
Izvajanje pedagoške dejavnosti je v času spremenjenih razmer povezanih s Covid-19 na Univerzi v Ljubljani (UL) potekalo s prilagoditvami študijskega procesa. Glede na potrebe članic UL smo tako od prvega tedna študija na daljavo učiteljem in sodelavcem omogočili izobraževanje v spletnih delavnicah o učinkoviti uporabi spletnih učilnic v Moodlu, ki so bile neomejeno odprte za vključitev in sodelovanje. Na prvi spletni delavnici z naslovom “Osnove uporabe spletne učilnice v Moodlu” so lahko udeleženci preko različnih aktivnosti in gradiv spoznavali Moodle. V drugem tednu smo ponudili tudi spletno delavnico z naslovom “Napredna uporaba spletne učilnice v Moodlu”, kjer je bil poudarek na nekoliko zahtevnejših možnostih uporabe spletne učilnice v podporo študijskemu procesu, kot so delavnica, lekcija in podatkovna zbirka. Poleg omenjenih dveh delavnic so bila učiteljem in sodelavcem UL na voljo tudi redna izobraževanja v okviru projekta Digitalna UL, ki so prav tako potekala v spletni obliki. Ob tem smo vsem učiteljem in sodelavcem UL nudili tudi svetovanje in podporo pri didaktični uporabi IKT. Poleg podpore visokošolskim učiteljem in sodelavcem smo poskrbeli tudi za potrebe študentov. Tako smo že od prvega tedna, ko se je na UL pričel študij na daljavo, za vse študente UL organizirali svetovanje, ki so ga izvajali študenti poučevanja računalništva s Pedagoške fakultete UL. Glede na spreminjajoče se razmere smo se bili v času študija na daljavo primorani v številnih situacijah sproti učiti iz izkušenj, tako se je tudi naša podpora prilagajala potrebam.

Ključne besede:
študij na daljavo, visokošolsko izobraževanje, didaktična IKT podpora

Didaktična podpora pri inovativni uporabi IKT v sklopu pilotskih posodobitev študijskih predmetov na Univerzi v Ljubljani

Avtorji:
Sanja Jedrinović, Tadeja Nemanič in Vesna Ferk Savec

Institucija zaposlitve:
Univerza v Ljubjani Pedagoška fakulteta

Povzetek prispevka:
Pri načrtovanju in izvajanju pedagoškega procesa je smiselno spodbujati razvoj kompetenc bodočih diplomantov, ki bodo prispevale k izboljšanju možnosti njihove zaposljivosti in konkurenčnosti na zahtevnem trgu dela. Tako je uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) smiselno vključiti na način, ki je aktualen in ustrezen za posamezno strokovno področje. V podporo pedagoškemu procesu pa je IKT smiselno vključiti na način, ki podpira razvoj višjih taksonomskih stopenj študentov (analiza, sinteza, ustvarjanje), ki so prenosljive med različnimi situacijami in temeljijo na sodelovalnem delu ter presegajo časovne in prostorske omejitve. V okviru projekta Digitalna UL so visokošolski učitelj in sodelavci iz 26 članic Univerze v Ljubljani (UL) razvili 46 pilotskih posodobitev študijskih predmetov. V pilotskih posodobitvah so najpogosteje (N=22) načrtovali aktivnosti študentov, ki so IKT uporabili pri sodelovalnemu ustvarjanju inovativnih izdelkov na specifičnih strokovnih področjih. Prav tako so visokošolski učitelji in sodelavci (N=14) pogosto načrtovali uporabo IKT v podporo sodelovalnemu učenju, refleksiji, medvrstniškemu vrednotenju. Nekatere aktivnosti (N=9) v sklopu pilotskih posodobitev so vključevale razvoj interaktivnih gradiv, npr. z uporabo kvizov, glasovalnih sistemov, interaktivnih videoposnetkov ipd. Ena izmed pilotskih posodobitev je vključevala razvoj videoposnetkov, ki so si jih študentje med študijem ogledali. Pri razvoju pilotskih posodobitev smo v okviru skupine za didaktično uporabo IKT nudili svetovanja (500 ur), prav tako so izvajalci (N=36) sodelovali v delavnicah, ki smo jih razvili v sklopu projekta Digitalna UL. V refleksiji po zaključenih pilotskih posodobitvah so izvajalci izpostavili predvsem pozitivne izkušnje z vpeljavo IKT v pedagoški proces, zato bodo mnogi z novim načinom dela nadaljevali tudi v prihodnje ter bodo obstoječe aktivnosti še posodabljali in nadgrajevali.

Ključne besede:
posodobitve študijskih predmetov, inovativna uporaba IKT v pedagoškem procesu, visokošolsko izobraževanje, didaktična IKT podpora

Sodelovanje in motivacija študentov za učenje v spletni učilnici Moodle v povezavi z življenjskim slogom v času pandemije COVID-19

Avtorji:
Joca Zurc

Institucija zaposlitve:
Univerza v Mariboru Filozofska fakultete, Oddelek za pedagogiko

Povzetek prispevka:
V prispevku predstavljamo pedagoške izkušnje uporabe spletne učilnice Moodle pri poučevanju na daljavo v času pandemije COVID-19. Na primeru predmeta Kvantitativne in kvalitativne metode v pedagogiki bodo predstavljeni inovativni pedagoški pristopi in aktivnosti, ki smo jih zasnovali v spletni učilnici, kot so pristop obrnjenega učenja, kviz z različnimi tipi vprašanj, lekcija učne snovi, metodološki slovar, različne vrste vprašalnikov, wiki za skupinsko delo pri pripravi raziskovalne naloge ter oddaja naloge s testom plagiatorstva. Uporabo navedenih orodij smo ocenili s samoevalvacijsko anketo, ki se v prosto-dostopni obliki nahaja vsaki spletni učilnici Moodle in vključuje 24 trditev, ter z dodatnimi vprašanji, s katerimi smo ugotavljali, katera aktivnost je bila študentom najbolj zanimiva in koristna. Raziskava je potekala na vzorcu 76 dodiplomskih in podiplomskih študentov različnih študijskih smeri. Študenti so najvišje ocenili ustreznost in razumljivost učnega gradiva in aktivnosti v spletni učilnici, ki jih ocenjujejo kot pomembne za svoj študij, saj ga izboljšujejo in usmerjajo, ter podporo, spodbujanje in razumevanje izvajalca. Kot najšibkejše področje uporabljene spletne učilnice se je pokazalo refleksivno razmišljanje o lastnem učenju, idejah, gradivu ter prispevkih drugih udeležencev, ki se je pojavlja občasno. Med izvedenimi aktivnostmi v času pandemije je bila študentom najbolj všeč izdelava projektne naloge v skupini. V zadnjem delu raziskave smo samoevalvacijo študentov povezali z njihovo uspešnostjo pri študiju v spletni učilnici, ki smo jo izrazili z doseženimi točkami na testu znanja/ kvizu. Predstavili bomo rezultate statistične korelacije med dosežki na kvizu ter življenjskim slogom študentov v času pandemije na področju gibalne aktivnosti in kakovosti spanja.

Ključne besede:
visokošolska didaktika, poučevanje na daljavo, IKT, učna uspešnost, vedenjski slog, visokošolsko izobraževanje

  • Projekt Digitalna UL in Didakt.UM
  • Kontakt: ikt-projekti@uni-lj.si