Sekcijski del 4: Sekcija A (25. 9. 2020)

konference Inovativna uporaba IKT v visokem šolstvu: izzivi in priložnosti

Spodbujanje didaktične uporabe IKT med visokošolskimi učitelji

Avtorji:
Tadeja Nemanič, Sanja Jedrinović, Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec

Institucija zaposlitve:
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

Povzetek prispevka:
Dandanes se je digitalna tehnologija razširila na različna področja, tudi na področje izobraževanja. Na tem področju se pojavlja vprašanje, kako učinkovito vključiti informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) v učenje in poučevanje z inovativnimi metodami. Da bi lahko visokošolske učitelje in sodelavce seznanili z učinkovito uporabo IKT v pedagoškem procesu, smo na Univerzi v Ljubljani v okviru projekta “Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti” pripravili spletno delavnico z naslovom “Didaktična uporaba IKT v procesu učenja in poučevanja”. Predstavili bomo izsledke evalvacije štirih izvedb omenjene spletne delavnice, v kateri je sodelovalo 78 visokošolskih učiteljev. Podatke smo zbrali z vprašalnikom, nato pa smo analizirali poročila z na novo opredeljenimi študijskimi dejavnostmi, ki so jih visokošolski učitelji razvili v okviru spletne delavnice. Študijske dejavnosti iz poročil visokošolskih učiteljev, s katerimi so pri študentih razvijali tudi višje kognitivne procese, so bile na različnih taksonomskih ravneh. Pri načrtovanju študijskih dejavnosti so visokošolski učitelji uporabljali različno IKT, ki so jo v študijski proces integrirali na različne načine na različnih stopnjah didaktične uporabe IKT po modelu SAMR (zamenjava, nadgradnja, preoblikovanje, redefinicija). V evalvaciji delavnice so udeleženci izpostavili, da so kljub predhodnemu poznavanju nekaterih predstavljenih digitalnih orodij in storitev v delavnici pridobili dodatno pedagoško znanje o tem, kako vključiti IKT v študijski proces tudi na višjih SAMR stopnjah. Omenili so tudi, da si želijo konkretne primere uporabe IKT iz pedagoške prakse, zato bomo v prihodnje delavnico nadgradili še s takimi primeri na različnih stopnjah didaktične uporabe različne IKT na različnih področjih poučevanja in učenja.

Ključne besede:
didaktična uporaba IKT, stopnje didaktične uporabe IKT, taksonomske stopnje miselnih procesov

Spodbujanje razvoja interaktivnih učnih gradiv med visokošolskimi učitelji

Avtorji:
Mateja Bevčič, Sara Drožđek, Vesna Ferk Savec, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Irena Nančovska Šerbec, Tadeja Nemanič, Ana Žabkar Šalić, Jože Rugelj

Institucija zaposlitve:
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

Povzetek prispevka:
Na področju izobraževanja prihajajo vse bolj v ospredje aktivne oblike pouka, kar predstavlja velik izziv za večino učiteljev. Prav tako pa se zaradi razvoja potrebnih znanj in spretnosti za 21. stoletje pojavlja vedno več interesa za različne inovativne učne pristope. Interakcija in povratne informacije, ki jih študenti dobijo med učenjem, so zelo pomembne. Eden izmed načinov, kjer študenti dobijo takojšnjo povratno informacijo, je učenje z uporabo interaktivnih učnih gradiv, saj je pri interaktivnem večpredstavnem učnem gradivu vse, kar se pri njegovi uporabi zgodi, odvisno od dejanja učečega. Da bi spodbudili visokošolske učitelje za izdelavo interaktivnih učnih gradiv, smo na Univerzi v Ljubljani v okviru projekta »Digitalna UL – Z inovativno uporabo IKT do odličnosti« pripravili spletno delavnico z naslovom “Interaktivna učna gradiva”, na kateri so se le-ti lahko spoznali z različnimi orodji za izdelavo interaktivnih predstavitev, interaktivnih učnih gradiv, interaktivnih videoposnetkov in adaptivnih učnih gradiv ter delovanje orodij preizkusili na lastnih primerih. Predstavili bomo izsledke evalvacije delavnice, kjer je na zaključni vprašalnik odgovorilo 34 visokošolskih učiteljev. Analizirali smo tudi interaktivna učna gradiva in aktivnosti za študente, ki so jih zasnovali učitelji, in preverili, na katere taksonomske stopnje ter na katere ravni po modelu SAMR (zamenjava, nadgradnja, preoblikovanje ali redefinicija) se uvrščajo. V evalvaciji delavnice so udeleženci izpostavili vsebinsko ustreznost gradiv, želeli pa so si še več aktivnih oblik dela v okviru spletne delavnice, kar bomo upoštevali pri njenih naslednjih izvedbah.

Ključne besede:
interaktivna učna gradiva, taksonomske stopnje, SAMR model

Spodbujanje sodelovalnega učenja z uporabo IKT med visokošolskimi učitelji

Avtorji:
Ana Žabkar Šalić, Mateja Bevčič, Sara Drožđek, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Tadeja Nemanič, Jože Rugelj, Vesna Ferk Savec

Institucija zaposlitve:
Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

Povzetek prispevka:
Sodelovalno učenje je eden izmed najpomembnejših pristopov poučevanja in učenja na vseh ravneh izobraževanja in s tem tudi v visokem šolstvu, saj spodbuja višje kognitivne procese in študente uči socialnih veščin. V 21. stoletju je hiter razvoj IKT razširil možnosti računalniško podprtega sodelovalnega učenja v izobraževalnem procesu. Zato smo na Univerzi v Ljubljani v okviru projekta “Digitalna UL - Z inovativno uporabo IKT do odličnosti” razvili spletno delavnico za spodbujanje z IKT podprtega sodelovalnega učenja. Predstavili bomo evalvacijo štirih izvedb delavnice, ki se jih je udeležilo 129 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Na delavnici smo učitelje seznanili z različnimi orodji, ki podpirajo sodelovalno učenje, nato pa so učitelji sami preizkusili orodja za zasnovo aktivnosti sodelovalnega učenja. Ta prispevek predstavlja rezultate analize zaključne naloge in zaključne ankete spletne delavnice. V analizi smo ugotovili, da so učitelji IKT po lastnem izboru uporabljali na različnih stopnjah didaktične uporabe IKT, pri čemer so izbrali dejavnosti za spodbujanje različnih socialnih veščin in višjih kognitivnih procesov. Rezultati raziskave poudarjajo uporabnost spletnega tečaja, ki je univerzitetnim učiteljem prinesel nova znanja: učitelji so spoznali nova digitalna orodja in storitve in izpostavili dobro primerjavo funkcionalnosti predstavljene IKT. Na podlagi povratnih informacij učiteljev smo se v zadnji izvedbi delavnice osredotočili še na projektno in problemsko sodelovalno učenje. V prvih treh izvedbah delavnice so udeleženci izpostavili tudi, da bi si želeli več konkretnih primerov uporabe sodelovalnega učenja, zato smo v četrti izvedbi delavnice vključili še primere konkretne zasnove projektnega učnega dela in problemskega učenja z uporabo predstavljene IKT. Udeleženci so izrazili tudi željo po vsebinah, povezanih z motiviranjem skupinskega dela in vrednotenja sodelovalnega učenja, zato bomo prihodnje izvedbe delavnice nadgradili še z omenjenima pogledoma na sodelovalno učenje, predvsem v povezavi s projektnim in problemskim delom.

Ključne besede:
sodelovalno učenje z uporabo IKT, taksonomske stopnje

Spodbujanje didaktične uporabe spletne učilnice Moodle med visokošolskimi učitelji in sodelavci

Avtorji:
Sanja Jedrinović, Mateja Bevčič, Sara Drožđek, Anja Luštek, Irena Nančovska Šerbec, Tadeja Nemanič, Jože Rugelj, Ana Žabkar Šalić, Vesna Ferk Savec

Institucija zaposlitve:
Univerza v Lljubljani Pedagoška fakulteta

Povzetek prispevka:
Integracija IKT v učni process je uspešna, ko visokošolski učitelji svojo pozornost usmerijo na pripravo študijskih aktivnosti, usmerjenih na študente in na didaktično uporabo IKT. S tem v mislih smo v okviru projekta Digitalna UL razvili dve spletni delavnici za spodbujanje didaktične uporabe spletnih učilnic Moodle za visokošolske učitelje. V prispevku preučujemo raven uporabe spletne učilnice v podporo pedagoškemu procesu po SAMR modelu med 288 udeleženci po tri tedne trajajočih spletnih delavnicah. Podatke smo pridobili iz posodobljenih študijskih aktivnosti (N=503), ki so jih zasnovali visokošolski učitelji. Ugotovitve analize posodobljenih študijskih aktivnosti kažejo, da so visokošolski učitelji in sodelavci UL najpogosteje načrtovali aktivnosti študentov (N=271) z uporabo spletne učilnice Moodle za reševanje interaktivnih učnih gradiv, kvizov, iger, sprotno diskusijo in oddajo nalog (nadgradnja). Prav tako so visokošolski učitelji in sodelavci pogosto načrtovali uporabo spletnih učilnic Moodle (N=129) kot repozitorij gradiv za študente ter kot prostor za obveščanje študentov o poteku študijskih aktivnosti. Nekatere posodobljene aktivnosti (N=82) so bile zasnovane kot sodelovalno učenje ob uporabi slovarja, wikija, podatkovne baze, foruma ter kot medvrstniško vrednotenje in komentiranje z uporabo delavnice in foruma (preoblikovanje). Najmanj pogosto (N=21) so učitelji uporabili spletno učilnico Moodle za ustvarjanje izdelkov z uporabo podatkovne baze, wikija in slovarja (redefinicija). Pri evalvaciji spletnih delavnic so visokošolski učitelji navajali predvsem zadovoljstvo in uporabnost predstavljenih vsebin ter si zaželeli več primerov konkretnih spletnih učilnic in aktivnosti na različnih področjih. V prihodnje bomo zato v spletno delavnico dodali več primerov konkretne rabe spletne učilnice v pedagoškem procesu na različnih strokovnih področjih.

Ključne besede:
podpora visokošolskim učiteljem, didaktična uporaba spletnih učilnic, SAMR model

  • Projekt Digitalna UL in Didakt.UM
  • Kontakt: ikt-projekti@uni-lj.si